政策Dinco

Chính sách Tuyển dụng: được ban hành nhằm thu hút và tuyển dụng nguồn nhân sự phù hợp nhất cho Công ty. Các nội dung trong chính sách này mang tính chất định hướng cho hoạt động tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhân tài.

 • Việc tuyển dụng phát xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Việc tuyển dụng phải nằm trong định biên nhân sự được duyệt (trừ trường hợp đặc biệt).
 • Công ty ưu tiên cơ hội thăng tiến cho nhân viên nội bộ trước khi tuyển dụng ứng viên bên ngoài.
 • Những người thân (người trong gia đình, họ hàng) không được làm việc cùng phòng ban.
 • Việc tuyển dụng phải được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng

Chính sách Đào tạo: được ban hành nhằm thống nhất các chủ trương liên quan đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chủ trương chung và từng giai đoạn phát triển Công ty.

Các chương trình Đào tạo:

 • Đào tạo hội nhập: được triển khai để giới thiệu thông tin về Công ty; trình bày và hướng dẫn các vấn đề cần thiết cho nhân viên khi mới vào làm việc tại Công ty.
 • Đào tạo cải thiện kết quả công việc: áp dụng với nhân viên có kết quả đánh giá công việc ở mức độ Cần cải thiện, nhưng có thái độ tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty. Chương trình đào tạo này chủ yếu cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để Người lao động hoàn thành công việc có kết quả cao hơn.
 • Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ: áp dụng cho những nhân viên có kết quả đánh giá công việc từ mức độ Đạt chuẩn yêu cầu trở lên. Chương trình này chủ yếu cung cấp các kiến thức mới, phù hợp với nhu cầu xu hướng phát triển công nghệ, thời đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
 • Đào tạo kỹ năng mềm: áp dụng cho những nhân viên có kết quả đánh giá công việc từ mức độ Đạt chuẩn yêu cầu trở lên. Chương trình đào tạo kỹ năng mềm chủ yếu cung cấp nhóm kỹ năng làm việc với con người và nhóm kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để giúp CBNV đạt năng suất lao động cao nhất.
 • Đào tạo hạt giống lãnh đạo: áp dụng cho nhân viên có kết quả đánh giá công việc từ mức độ Đạt chuẩn yêu cầu trở lên, có thái độ tốt, có kỹ năng ngoại ngữ, có tố chất lãnh đạo, nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty. Chương trình đào tạo chủ yếu tập trung phát triển kỹ năng quản lý, tư duy lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược, …
 • Đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo: áp dụng cho nhân viên từ cấp quản lý nhóm trở lên, chương trình đào tạo này chủ yếu tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, tầm nhìn, chiến lược…