Trạm xử lí nước thải Hòa Xuân

投资者: Ban QL Các dự án đầu tư Cơ sở Hạ tầng ưu tiên ĐN
工作范围: 22 ha
时间: 5/2011 - 01/2014
地址: Hòa xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng